Communication in the supply chain

Sağlanım zincirinde iletişim.

REACH düzeni, sağlanım zincirinde iki yönde iletişimi öngörür:

1.  Aşağı yöndeki iletişim (sağlayıcılardan alıcılara doğru),

2.  Yukarı yöndeki iletişim (alıcılardan sağlayıcılara doğru).

REACH düzeni, AB içindeki üreticilerin ve ithalatçıların, tek başına ya da bir karışım içerisinde ürettikleri ve ithal ettikleri maddelerin kullanımının, insan sağlığı ve çevre için güvenilir olduğunu kanıtlamalarını gerektirir. Sağlanım zincirinde aşağı yönde iletişimin anahtar noktası, maddeyle ilgili güvenlik bilgi formudur.

Üreticiler, ithalatçılar ve alt kullanıcılar, REACH öncesinde yaptığı gibi, mad-deyle ilgili güvenlik bilgi formunu hazırlayıp, sağlanım zincirinde aşağı yön-de iletişimde bulunur. Yukarı yöndeki iletişim ise bir dizi koşullarla birlikte, zorunlu hale getirilmiştir. Bu koşullar, sağlayıcının önerdiği risk yönetim araç-larının uygunluğunun sorgulanmasıyla birlikte, maddenin olası tehlikeli özel-likleriyle ilgili bilgilerin paylaşılması gereğini de içerir. Dağıtıcılar, sağlanım zin-cirinde aldığı bilgileri bir sonraki kullanıcıya iletmekle yükümlüdür.

Bkz. Supply Chain, Safety Data Sheet.