CLP Regulation (Classification, Labellin

Sınıflandırma, Etiketleme ve Ambalajlama (CLP) Tüzüğü.

CLP Tüzüğü, tüm dünya üzerinde tehlikeli maddelerin eş biçimde tanımlan-masını ve etiketlenmesini sağlar. 20 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiş olan CLP Tüzüğünün 2, 3 ve 4 üncü Başlıkları, kimyasallar için 1 Aralık 2010’dan ve karışımlar (preparatlar) için ise 1 Haziran 2015’ten sonra uygula-maya girecektir. Söz konusu tüzük, 67/548/EEC ve 1999/45/EC Yönetmelik-lerini iptal edecek ve REACH Tüzüğünde de değişiklik yapacaktır. CLP Tü-züğü aynı zamanda, AB içinde alışılmış etiketleme düzenini de değiştirecek-tir.

Bkz. GHS, Danger symbols, Classification and labelling, DDS, DPD.

Ayrıca bkzRegulation (EC) 1272/2008.