Bilindiği üzere, 18 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve AB Resmi Gazetesi’nin 30 Aralık 2006 tarih ve L396 sayılı nüshasında yayımlanmış bulunan REACH Tüzüğü (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals / Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi ve İzni) 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tüzüğe göre, AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren ve yılda bir tondan fazla kimyasal madde üreten veya ithal eden firmaların, söz konusu kimyasal maddeleri, AB örgütlenmesi içinde yer alan Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) yönetimindeki merkezi bir veri tabanına kaydettirmeleri zorunludur.