ECHA tarafından revize edilerek yayımlanan Yüksek Risk Taşıyan Maddeler listesi, AB içinde üretici ve ithalatçı şirketler için yeni bir görev getiriyor!..

ECHA' nın revize ederek, 4 Kasım 2008 günü kendi web sitesinde yayınladığı "Yüksek Risk Taşıyan Maddeler (SVHC) Aday Listesi" nde yer alan 15 kimyasal, ruhsatlandırma kapsamına alınmıştır. Ayrıca bu liste, söz konusu 15 kimyasaldan başka SVHC maddesi olarak sınıflandırılabilecek maddeleri de içermek üzere, düzenli olarak güncelleştirilecektir. Şirketler, "aday liste" den doğabilecek olası yükümlülüklerini gözden geçirmeleri konusunda ECHA (Avrupa Kimyasallar Kurumu) tarafından uyarılmaktadır.


ECHA' nın Genel Müdürü Dr. Geert Dancet, tüm şirketlerin "Aday Liste" yi dikkate almalarını belirtmiş ve listeye katılan her kimyasalın,  tedarik zincirindeki iletişim konusunda yeni kritik bir yasal yükümlülük getirdiğini hatırlatmıştır. (1)

ECHA' nın Üye Devletler Komitesi, "aday liste" de yer alan 14 maddenin SVHC olarak tanımlanması konusunu 8 Ekim 2008 tarihinde oy birliğiyle kabul etmiştir. Üye Devletler Komitesi' nin katılımı olmaksızın,  daha önceden, halk oylamasında hakkında hiçbir yorum gelmeyen yalnızca 1 madde, SVHC olarak kabul edilmiştir. Söz konusu 15 maddelik SVHC aday listesi Çizelge 1' de görülmektedir.

Listenin Etkisi

Şirketler kullandıkları kimyasallardan birinin "Aday Liste" de yayınlanmasından itibaren, yasal yükümlülükler altına girer. Bu yükümlülükler, listede yayımlanmış tek başına ya da bir preparat içerisinde ya da bir ürün üzerindeki kimyasalların özelliklerine bağlıdır.

Çizelge 1. Ruhsatlandırma kapsamındaki SVHC aday listesi. (2)

Madde Adı

EC sayısı (CAS no)

SVHC nedeni

4,4'- Diamino difenil metan (MDA)

202-974-4

Karsinojen 2.sınıf

5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen

201-329-4

vPvB

Antrasen

204-371-1

PBT

Benzil butil ftalat

201-622-7

Üreme için toksik, 2.sınıf

Bis (2-etil (hekzil) ftalat) (DEHP)

204-211-0

Üreme için toksik, 2.sınıf

Diarsenik pentaoksit

215-116-9

Karsinojen 1.sınıf

Diarsenik trioksit

215-481-4

Karsinojen 1.sınıf

Dibutil ftalat

201-557-4 Toxic

Üreme için toksik, 2.sınıf

Hekzabromo sayklo dodekan (HBCDD) ve tüm diyastereo izomerleri (α - HBCDD, β-HBCDD, γ-HBCDD)

247-148-4 and 221-695-9

(134237-50-6, 134237-51-7,

134237-52-8)

PBT

Kloro alkanlar, C10-13, (Kısa zincirli klorlu parafinler)

287-476-5

PBT,

vPvB

Kobalt diklorür

231-589-4

Karsinojen 2.sınıf

Kurşun hidrojen arsenat

232-064-2

Karsinojen, 1.sınıf

Üreme için toksik 1.sınıf

Sodyum dikromat

234-190-3

(7789-12-0;

10588-01-9)

Karsinojen, 2.sınıf

Mutajen, 2.sınıf

Üreme için toksik, 2.sınıf

Trietil arsenat

427-700-2

Karsinojen 1.sınıf


Yükümlülükler: Maddeler

28 Ekim 2008' den sonra,  AB ve AEA eşya tedarikçileri, şayet aday listede yer alan maddelerin derişimi ağ. %0.1 den büyükse,  müşterileri için ve talep karşısında fatura tarihinden sonraki 45 gün içerisinde maddeyle ilgili gerekli tüm bilgileri sağlamak zorundadır. Kimyasal adını da içerecek olan bu bilgi, en azından maddenin güvenli kullanımını garanti etmelidir.

2011' den sonra,  şayet söz konusu eşya içerisinde "aday liste" de yer alan bir SVHC maddesi var ise, ve bu maddenin eşya içerisindeki derişimi ağ. %0.1' den büyük ve miktarı da şirket başına yılda 1 metrik tonu aşıyor ise, bu her iki koşulun da birlikte gerçekleşmesi durumunda, AB ve AEA eşya üreticileri ya da ithalatçıları bu maddeyi ECHA' ya bildirmekle yükümlü olacaklardır.

Bu bildirim,

  • 1 Aralık 2010' dan önce aday listeye katılan SVHC maddeleri,  1 Haziran 2011 tarihini geçmemek koşuluyla, ve

  • 1 Aralık 2010 ve daha sonrasında aday listeye katılan SVHC maddeleri ise, katılışından sonra 6 ayı geçmemek koşuluyla

gerçekleşecektir.

Yükümlülükler:  Maddeler

28 Ekim 2008' den sonra, aday listede yer alan bir maddenin AB ve AEA içerisindeki tedarikçileri, müşterilerine bu maddeyle ilgili güvenlik bilgi formunu sağlamak zorunda olacaklardır.

Yükümlülükler: Preparatlar

28 Ekim 2008' den sonra, 1999/45/EC Tehlikeli Preparatlar Yönergesi kapsamına girmeyen preparatların AB ve AEA üreticileri, aday listede yer alan maddelerden en az birinin derişimi, şayet gaz olmayan preparatlarda ağ. %0.1' den ve gaz preparatlarda hac. %0.2' den büyük ise, talep olması durumunda, bunlarla ilgili reçeteyi ve güvenlik bilgi formunu sağlamak zorunda olacaklardır.


Kaynaklar:

1-     ECHA Press Release, ECHA/PR/08/38-REV. http://echa.europa.eu/doc/press/pr_08_38_candidate_list_20081028.pdf

2-      Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorization, http://echa.europa.eu

Yorum eklemek için üye girişi yapmalısınız.