REACH, kimyasalların yönetimi üzerine Avrupa Birliği' nin yeni politikasıdır. Açılımı: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, yani Kimyasalların Tescillendirilmesi, Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir.

Tarihçe:

EC 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü, AB Parlamentosu ve Konseyi' nde 18 Aralık 2006 günkü eş za-manlı oylama ile kabul edilmiş, yazılı metinde bir düzeltme yapılarak en son 29 Mayıs 2007 gün ve L136 sa-yılı AB Resmi Gazetesi' nde yayımlanmıştır.  1 Haziran 2007' den itibaren AB üyesi 27 ülkede ve İsviçre dışında EEC üyesi EFTA ülkelerinde (Norveç, İzlanda ve Lichtenstein) doğruca yürürlüğe girmiştir.

Amaç,  kapsam ve uygulama:

REACH Tüzüğünün amacı, kimyasal maddelerin getirdiği tehlikelerin ve taşıdığı risklerin değer-lendirilmesine yönelik seçimli yöntemlerin getirilmesi ve yenilik ile rekabetin artırıldığı AB iç pazarın-da kimyasalların serbestçe dolaşımının kolaylaştırılmasının yanında, insan sağlığına ve çevreye en yük-sek düzeyde koruma güvencesi getirmektir. Bu Tüzük hükümleri, tek başına ya da bir preparat ya da ürünün içerisinde yer alan kimyasal maddelerin üretimi, kullanımı ve ticaretiyle, preparatların ticareti üzerinde uygulanacaktır [1].


İşleyiş:

 • Kimyasal maddelerin getirdiği risklerin kanıt yükü resmi makamlardan alınarak, endüstriye ve-rilmiştir. REACH öncesinde, kimyasalın zararlarını kanıtlama görevi kamu kurumlarında idi. Şimdi ise AB içindeki üreticiler ve ithalatçılar, kimyasal maddenin insanlara ve çevreye zarar-sız olduğunu kanıtlamak zorunda kalacaktır.

 • REACH ile birlikte, "veri yoksa, pazar da yok!" kuralı getirilmiştir [2]. Bunun anlamı şudur: AB içerisinde üretilen/ithal edilen kimyasalların merkezi bir veri tabanında tescil ettirilmesi ge-rekmektedir. Tersine, tescil işlemi yaptırılmaz ise, söz konusu kimyasalların AB içinde üretimi, ithalatı ve kullanımı yasaklanacaktır.

 • Kimyasallar ile ilgili veriler GLP (Good Laboratory Practices - Güvenilir Laboratuvar Uygula-maları) standartları çerçevesinde üretilmelidir. Bununla birlikte OECD ve "High Production Volume" (Yüksek hacimli üretim) ölçütleriyle eşleşen veriler de kabul edilebilir.

 • Helsinki' de 1 Haziran 2007' de kurulan Avrupa Kimyasallar Kurumu (European Chemicals Agency - ECHA) [3],  REACH sisteminin yönetiminden ve uygulanmasının izlenmesinden so-rumlu olacaktır.

 • Ruhsatlandırma süreciyle birlikte, REACH Tüzüğü Ek: 14 (Annex XIV)' te yayımlanan "yüksek risk taşıyan maddeler" in  (substance very high concern - SVHC)  ticareti ve kullanımı özel izne bağlanmıştır. Bu konuda önerilen ilk liste ECHA' nın web sitesinde yayımlanmıştır [4].

 • "Aynı madde için tek tescil" kuralı getirilerek mükerrer tescil önlenmiş olup, tescil için başvuranlar arasında madde ile ilgili veri paylaşımının sağlanması özendirilmiştir.

 • Kimyasalla ilgili insan sağlığı ve çevre için kabul edilemez riskler var ise, üye ülkelerin yetkili makamları maddenin üretimi, kullanımı ve ticareti üzerine kısıtlama ve hatta yasaklama getire-bilir.

 • ECHA ve üye ülkeler, endüstri tarafından tescil dosyasında belirtilen verileri ve kimyasalları inceleyecek ve değerlendirecektir.


Koşullar:

REACH,

 • AB içinde ya tek başına, ya da bir preparat ya da bir ürünün yapısında bulunan kimyasal madde üreticilerine ya da ithalatçılarına,

 • Tedarikçileri tarafından kullanımı belirtilecek maddelerin ara kullanıcılarına,

 • Piyasada sayısı 30 - 100 bin arasında bulunan kimyasal maddelere ve,

 • Sayıları yaklaşık 1500 olan yüksek risk taşıyan kimyasallara uygulanacaktır.

Ayrıca,

 • AB içinde üretilen ya da piyasada yer alan tüm tehlikeli maddeler için, üretim ve kullanım ha-cimlerine göre sınıflandırma, etiketleme, ruhsatlandırma ve kısıtlama kuralları uygulanabilecek-tir.

 • Yine AB içinde yılda 1 ton ve üzerinde üretilen ya da ithal edilen maddeler için tescillendirilme  koşulu getirilmiştir. Maddenin tescil yükümlülüğü AB içi üreticilere ve ithalatçılara ve AB dışı firmaların tek temsilcilerine (only representative) ait olacaktır.

 • 1981 envanteri öncesi "eski" kimyasallar konusunda geçmişten gelen bilgi açığını kapatmak için, tescil süreci belirli evrelere ayrılmıştır. Bu evreler maddenin yıllık üretim ve kullanım hac-mine ve taşıdığı risklere göre değişmektedir.

 • Bu uzatılmış tescil tarihlerinden yararlanabilmek için, "eski" yani "evre içi" (phase-in) kimya-sallar için ön kayıt (pre-registration) işlemi uygulanacaktır. Bu ön kayıt işlemi 1 Haziran ile      1 Aralık 2008 tarihleri arasında yer alacaktır. Tescil işleminden yararlanacak başvuru sahipleri-nin, bu tarihler arasında kimyasalların ön kayıtlarını yaptırmalarında yarar vardır.

 • 1981 sonrası "yeni" kimyasallar konusunda daha geniş veriler bulunması nedeniyle, bunlar için ön kayıt gerekli olmayıp, 1 Haziran 2008' den sonra doğrudan tescil işlemi başlatılacaktır.

 • Ön kaydı yapılacak maddenin tescil ettirilmesi koşulu olmadığı gibi, tescil ettirilecek maddenin de ön kaydının yaptırılması koşulu yoktur.

 • Ön kayıt işlemi için ECHA' ya herhangi bir ücret ve harç bedeli ödenmeyecektir.

 • Evre içi maddeler EINECS (European Inventory of Existing Chemical Substances - Avrupa Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri) listelerinde yer alan maddelerdir. Aynı zamanda REACH Tüzüğünün yürürlüğe girmesinden 15 yıl önceki süreçte en az bir kez üretilmiş ancak piyasada hiç yer almamış maddeler (ör. ara maddeler, ar-ge amaçlı maddeler, ve "artık polimer olmayan maddeler" (no-longer polymers) de evre içi olarak anılacaktır.                    

 • Üretim ya da ithalat hacmi yılda 10 tonu geçen maddeler için, risk yönetim araçlarını da içeren bir kimyasal güvenlik raporu (chemical safety report) hazırlanmalıdır [5].

 • Beher üretici ya da ithalatçı için ürünün bileşimindeki kimyasal madde miktarı, yılda 1 ton ve üzerinde ise, ve olağan koşullarda bu maddenin üründen salınacağı tasarlanmış ise, salınan bu madde REACH Tüzüğü uyarınca tescil ettirilmelidir [6].


Tescil için öngörülen evreler [7]:

 • Evre 1:
AB içinde üretimi ya da ithalatı yılda 1000 ton ve üzerinde olan kimyasallar ile 1 ton ve üzerindeki CMRs (carsinogenic, mutagenic or toxical substances for reproduction - kansere ve genetik değişime neden olan ya da üreme için zehir etkili kimyasallar) ile 100    ton ve üzerindeki R50/53 risk kodlu sudaki canlılar için çok zehirleyici ve suda uzun          süreli olumsuz etkilere neden olan maddeler için son tescil tarihi 30 Kasım 2010' dur.

 • Evre 2:
AB içindeki yıllık üretimi ya da ithalatı 100 - 1000 ton arasında olan kimyasallar     için en son tescil tarihi 31 Mayıs 2013' tür.

 • Evre 3:
AB içindeki yıllık üretimi ya da ithalatı 1- 100 ton arasında olan kimyasalların en son  tescil tarihi ise 31 Mayıs 2018' dir.


REACH kapsamı dışında kalan maddeler [8]:

 • Radyoaktif maddeler (Council Directive 96/29 Euratom),

 • Kendi başına ve bir preparat içinde olup gümrük gözetimi altında olan maddeler,

 • Ayrıştırılmamış ara maddeler (non-isolated intermediates). Sahada ve nakledilen ara maddeler kısmen muafiyet kapsamındadır,

 • Tehlikeli madde ya da preparatların taşınması işlemi (Council Directive 94/55 EC),

 • Atıklar (Directive 2006/12 EC),

 • Üye ülkelerin savunma amaçlı kullandıkları maddeler,

 • Riskleri bilinen ve REACH Tüzüğü Ek: 4 (Annex: IV)' te yer alan maddeler, ör. kireç taşı,

 • Tescil edilmesi gerekmeyen ve RAECH Tüzüğü Ek: 5 (Annex: V)' te yer alan maddeler,

 • AB ülkelerinden ithal edilip yeniden bir AB ülkesine ihraç edilen REACH tescilli maddeler,

 • Kullanım sonucu yeniden geri kazanılan REACH tescilli maddeler,

 • Polimerler şimdilik tescil ve değerlendirme süreçleri dışında tutulmaktadır. Ancak polimeri oluşturan ve derişimi w/w % 2 den fazla olan monomerler ile %1 den fazla olan bağlayıcılar ve plastifiyanlar gibi kimyasallar tescil ettirilmelidir.

Tescillendirme (Registration) [9]:

AB sınırları içinde varlık gösteren ve yılda 1 ton ve üzerinde madde üreten ya da ithal eden üretici ya da ithalatçıların, söz konusu maddeleri ECHA yönetimindeki bir veri tabanına kaydettirip tescil ettirmeleri zorunludur.

Tescil işlemini tamamlayamayan firmalar, AB içinde maddelerini üretemeyecek, kullanamayacak ve pazarlayamayacaktır.

Kimyasalların ön kayıt ve tescili işlemlerinden kimler yükümlüdür?

REACH Tüzüğü uyarınca kimyasalların ön kayıt ve tescil işlemlerinden AB içindeki üreticiler, ithalatçılar ve AB dışı firmaların temsilcileri yükümlüdür. AB dışı firmalar kendi kendine ön kayıt ve tescil için başvuruda bulunamazlar. Bunlar, kendilerini temsilen AB sınırları içerisindeki yasal ve tüzel bir kişiyi "tek temsilci" (only representative) olarak atayabilir ya da ithalatçılarını bu konuda yetkili kılabilirler [10]. Tek temsilci atandığı taktirde, ithalatçı, ara kullanıcı olarak değerlendirilecektir.


Ön kayıt için gerekli bilgiler [11]:

 • Maddenin IUPAC adı ve diğer uluslar arası adları,

 • Maddenin ticari adı, varsa kısaltılmış adı,

 • EINECS ya da ELINCS kodları (varsa ve uygunsa),

 • CAS adı ve CAS kodu (varsa),

 • Başvuruda bulunanın adı ve adresi,

 • Bağlantı kurulacak kişinin adı,

 • Varsa tek temsilci firmanın adı ve adresi,

 • Gelecek üç yıl içerisindeki olası üretim/ithalat miktarı,

 • Öngörülen son tescil tarihi ve tonaj aralığı,

Maddenin read-across (çapraz okuma) yaklaşımı ya da Q(SAR) Quantitative Structure Activity Relationship (nitel yapısal etkinlik ilişkisi) yöntemiyle değerlendirme durumu.

Ön kayıt süresinin bitiminden hemen sonra, ön kaydı yapılmış ve çapraz okuma ile değerlendiril-mek istenen maddelerin listesi ECHA tarafından kendi web sitesinde kamuoyuna açıklanacaktır.

Ülkemizdeki üretici ve ihracatçı firmalar için önerilen REACH hazırlıkları:

 • Elinizde bulunan tüm kimyasalların bir envanterini çıkartınız.

 • Özellikle ruhsatlandırma kapsamına girebilecek tehlikeli bileşenleri içeren tüm preparatların güvenlik bilgi formlarını ve bunlarla ilgili tüm öteki bilgileri gözden geçiriniz.

 • Elinizdeki preparatların AB kökenli bir tedarikçi ya da ihracatçı tarafından mı temin edildiğini, yoksa tarafınızdan mı ithal edildiğini iyice belirleyiniz.

 • Kullandığınız maddeler AB kökenli bir tedarikçi ya da ihracatçı tarafından temin ediliyor ise, REACH kapsamında bu maddeyi kullanımınızın tedarikçinizce tescil ettirilip ettirilmediğini öğreniniz.

 • Tedarikçilerinizden malzeme güvenlik bilgi formlarını isteyiniz.

 • Hangi maddeleri ya da preparatları AB' den ithal etmekte olduğunuzu belirleyiniz. Bunların, her ne denli AB' den ithal edilse bile, REACH kapsamında tescilli madde olmaları gereklidir.

 • Eğer bu maddeler, tedarik zincirindeki başka bir oyuncu tarafından tescil ettirilmiş ise, sizin bunu yeniden tescil ettirmenize gerek yoktur.

 • Ürettiğiniz preparatlarınız içinde bulunan maddelerin tescil ettirilmediğini öğrendiğiniz taktirde, bu tescilin tarafınızdan yaptırılması gerekmektedir.

 • Preparatların ve bunların yapısında bulunan maddelerin yıllık miktarını belirleyiniz.

 • İthal ettiğiniz ya da iç piyasadan satın aldığınız preparatlar hakkında tedarikçilerinizden bilgi isteyiniz.

 • Ön kayıt ve tescil işlemlerini yaptıracağınız maddeler hakkında bilgi toplayınız.

 • ECHA' ya karşı güvenilir bir "tek temsilci" seçiniz. Ön kayıt sürecinden sonra kurulacak olan SIEF' lere (Substance Information Exchange Forum - Madde Bilgi Paylaşım Forumu) ve kon-sorsiyumlara katılmanızda kesinlikle yarar olacaktır.

AB' nin konuyla ilgili  öteki yasal düzenlemeleri:

 • 99/45/EC Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği,

 • 91/155/EEC Güvenlik Bilgi Formları Yönetmeliği,

 • 91/414/EEC  Zirai İlaçlar Yönetmeliği ve 98/8/EC Biyosid Ürünleri Yönetmeliği,

 • 89/391/EC  İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği,

 • 96/61/EC  Tümleşik Kirlilikten Korunma ve Kontrol  Yönetmeliği,

 • 2000/60/EC  Su Çerçeve Yönetmeliği,

 • 2004/37/EC Karsinojenlerin ve Mutajenlerin Etkileşiminden Çalışanların Korunması Yönetme-liği,

 • 76/768/EEC  Omurgalı Hayvanlar Üzerinde Uygulanan Testler Yönetmeliği.

REACH Tüzüğünce desteklenenler:

 • İnsan ve hayvan sağlığı için tıp ve veterinerlik ilaçları,

 • Besin maddeleri ve besin katkı maddeleri,

 • Hayvan yemleri ve yem katkı maddeleri,

 • Özel tatlandırıcı besin katkı maddeleri,

 • Kozmetikler,

 • AB kimya ihracat/ithalat kontrol yönetmeliği,

 • Kimi üye ülkelerin ulusal yasal düzenlemeleri.

Değerlendirme (Evaluation) [12]:

Tescili yapılmış tüm madde dosyaları, tescil yükümlülüklerine uygunluk yönünden, ECHA tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ayrıca yüksek risk taşıdığından kuşkulanılan birtakım kimyasallar, ECHA ve üye ülkelerin sorumlu organları tarafından değerlendirilme sürecine alınacaktır. Bu süreç sonunda, ruhsatlandırma ya da kısıtlama ve hatta yasaklama kararı bile verilebilecektir.

Ruhsatlandırma (Authorisation) [13]:

Yüksek risk taşıyan kimyasalların (substance very high concern - SVHC) ticareti ve kullanımı için endüstrinin her defasında ayrı ruhsat alması gerekmektedir. Söz konusu bu kimyasallar:

 • 1 ve 2 nci kategorideki karsinojenik, mutajenik ve toksik maddeler (CMRs Cat. 1&2),

 • Kalıcı kirleticiler, biyobirikimli ve toksik maddeler (PBTs),

 • Aşırı kalıcı ve aşırı biyobirikimli maddeler (vPvBs) ve,

 • Canlılarda endokrinal sistemi yıktığı bilimsel olarak kanıtlanmış eşdeğer riskli maddelerdir.

ECHA, ruhsatlandırma sürecine giren bu tür maddelerin listesini 1 Haziran 2009' da yayımlayacak-tır. Böyle bir maddeyi piyasaya sürmek ve kullanmak isteyen firmalar, ECHA' dan izin almak zorunda-dır. Bu tür maddelerin başvuru sahipleri, eğer maddenin sosyo-ekonomik getirisi, taşıdığı risk boyutları-nın önünde ise, her durumda bu risklerin kontrol altında olduğunu kanıtlamak zorundadır. Başvuru sa-hipleri bu riskli maddelerin yerine, daha güvenilir seçimli maddeler ve süreçler analizini yapmalıdır.

Kısıtlama (Restriction) [14] :

Özel bir tehlike taşıyan herhangi bir madde için kısıtlama kararı verilebilir. Kısıtlama değişik boyutlarda olabilir: madde ya tamamen yasaklanır ya da kamunun kullanımına tümüyle yasaklanabilir. Kısıtlama, tescil gerektirmeyen maddelere de uygulanabilir.

Sınıflandırma ve Etiketleme  [15]:   

Kimyasalın taşıdığı tehlike ve risk özellikleri konusunda açık bir bilgiye sahip olmak kimyasal gü-venliğin önemli bir parçasıdır. Önceki yasal düzenleme de zaten, tehlikeli maddelerin standart ölçülerde sınıflandırılması ve etiketlenmesi konularında endüstriyi zorunlu kılmaktaydı. Kimyasallar karakteristik özelliklerine göre sınıflandırılacaktır (ör. korozif ya da balıklar için zehirleyici vb). AB' nde önümüz-deki yıllarda, Birleşmiş Milletler Kimyasalların Sınıflandırılması ve Etiketlenmesi Konusunda Küresel Uyumluluk Sistemi' ne (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals - GHS) [16] uygun bir sınıflandırma ve etiketleme çalışması bitirilmiş olacaktır.

Yüksek risk taşıyan maddeler:

Kimi kimyasallar kansere neden olabilen (karsinojenik), genetik değişime yol açabilen (mutajenik), canlıların üremelerinde zehir etkili (reprotoksik), çevrede uzun sürede parçalanmayan (kalıcı kirletici), hayvanların dokularında birikim yapan (biyobirikimli) ve zehirli maddeler gibi sınıflara ayrılırlar. Bu tür maddeler, canlılarda endokrinal sistemi parçalayıcı eşdeğer risk taşıyan kimyasalları da kapsamakta-dır. REACH' in amaçlarından biri de, ruhsatlandırma yoluyla bu tür kimyasalları denetim altında tut-mak ve bunların daha güvenilir maddelerle değiştirilmesi için endüstriyi özendirmektir.

Tedarik zincirinde bilgi alışverişi [17] :

Kimyasallarla  ilgili  bilgilerin tedarik  zincirinde  yukarıdan  aşağıya yayılması,  REACH' in temel

özelliklerinden biridir. Kimyasalların kullanımında getirebileceği tehlikeler ve risklerin denetim altında

tutulması konularında üreticilerin ya da ithalatçıların sahip oldukları bilgilerden, ara kullanıcıların da yararlanması gerekmektedir. REACH Tüzüğü, bu bilgilerin tedarik zincirinde yukarıdan aşağıya yayıl-ması için uygun bir çerçeve sağlamaktadır.

Ara kullanıcılar (Downstream users) [18]:

AB sınırları içerisinde üreticiden ya da ithalatçıdan farklı olarak, tek başına ya da bir preparatın yapısında bulunan bir kimyasalı kendi endüstriyel ve profesyonel amaçları için kullanmakta olan yasal ve tüzel kişilere ara kullanıcı (downstream user - DU) denmektedir. Herhangi bir dağıtıcı ya da tüketici, ara kullanıcı tanımlamasına girmez. AB dışındaki bir ihracat firması, AB içinde yasal bir şubesi yoksa, ara kullanıcı olarak nitelendirilemez.

Çizelge 1. REACH Temel uygulama tarihleri

1 Haziran 2007

 REACH' in yürürlüğe girmesi

1 Haziran 2008

-  ECHA' nın resmi görevinin başlaması                                                    -  Eski (evre-içi) kimyasalların ön kayıt işlemlerinin başlaması
-  Yeni (evre-dışı) kimyasalların tescil işlemlerinin başlaması


30 Kasım 2008

Evre-içi kimyasallar için ön kayıt süresinin bitimi

1 Aralık 2008

Ön kaydı yapılmamış eski kimyasalların tescil işleminin başlaması

1 Ocak 2009

Ön kaydı yapılmış maddeler listesinin yayınlanması ve SIEF lerin oluşturulması

1 Haziran 2009

Öncelikli olarak ruhsatlandırılması düşünülen maddelere ait ilk taslak listenin ECHA tarafından yayımlanması

1 Aralık 2010
EVRE 1


Bu tarihle birlikte ön kaydı yapılmış evre içi aşağıdaki maddelerin tescil süreci tamamlanmış olacaktır:

·        ≥ 1000 maddeler ile,

·        ≥ 100 tpa CHIP' e [19]  göre R50/53 sudaki organizmalar için çok  zehirleyici ve suda uzun süreli olumsuz etkilere neden olan maddeler ile,

·        ≥ 1 tpa CHIP' e göre 1 ve 2 nci sınıf  karsinojenik, mutajenik  ve reprotoksik maddeler

1 Haziran 2013
EVRE 2


≥ 100 tpa maddeler için son tescil tarihi

1 Haziran 2018
EVRE 3


≥ 1 tpa maddeler için son tescil tarihi

 
KAYNAKÇA:

[1]     REACH Tüzüğü Madde 1

[2]     REACH Tüzüğü Madde 5

[3]     http://echa.europa.eu

[4]     http://echa.europa.eu/consultations/authorisation/svhc/svhc_cons_en.asp

[5]     REACH Tüzüğü Madde 14

[6]     REACH Tüzüğü Madde 7

[7]     REACH Tüzüğü Madde 23

[8]     REACH Tüzüğü Madde 2

[9]     REACH Tüzüğü Madde 6 ve 7

(10)   REACH Tüzüğü Madde 8  

(11)   REACH Tüzüğü Madde 28

[11]   REACH Tüzüğü Bölüm VI

[12]  http://reach.jrc.it/authorisation_en.htm

[13]  http://reach.jrc.it/restriction_en.htm

[14]   http://reach.jrc.it/classification_label_en.htm

[15]  http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html

[16]   http://reach.jrc.it/communication_supply_en.htm

[17]   REACH Tüzüğü Madde 4

[18]   REACH Tüzüğü Başlık 5, Madde 37, 38 ve 39

[19]   CHIP: Chemical Hazard  Information and Packaging for Supply (Tedarik Konusunda Kimyasal Tehlike Bilgileri ve Ambalajlama), Statutory Instrument (Kanun           Hükmündeki Kararname) No. 1689, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda, 2002.

GENEL KAYNAKLAR:

1-   Avrupa Birliği (EC) 1907/2006 sayılı REACH Tüzügü.

2-   European Commission,  Enterprise and Industry Directorate General and Environment Directorate General, "REACH in Breef", 2007.

3-   ECHA web sitesi:

http://echa.europa.eu/home_en.asp

4-   "REACH Nedir?", TC Başbakanlık DTM Bilgi Notu, 2007.

5-   Petrol-İş, Yayın No: 103, Avrupa Birliği' nin Yeni Kimyasal Madde Politikası: REACH,  2007.

6-   BASF, The Chemical Company, "REACH in a Nutshell".

7-   "REACH, Now That It's Here, What Should Be Done?", Ann Drew, American Institute of Chemical Engineers, Chemical Engineering Progress, pp.16-18, August 2007.

8-   TÜV-SÜD Group, "REACH, Reform of the EU's Chemicals Legislation".

9-   Avrupa Komisyonu Çevre Direktörlüğü REACH web sitesi: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htmYorum eklemek için üye girişi yapmalısınız.