Bilindiği üzere, 18 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından kabul edilerek 1 Haziran 2007'de yürürlüğe girmiş bulunan (EC) 1907/2006 sayılı REACH Tüzüğü (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals / Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi ve Ruhsatlandırılması) AB Resmi Gazetesi'nin 29 Mayıs 2007 tarih ve L396 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Söz konusu tüzüğe göre, AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren ve yılda bir tondan fazla kimyasal madde üreten ya da ithal eden firmaların, söz konusu kimyasal maddeleri, Helsinki' de kurulu olan Avrupa Kimyasallar Kurumu (ECHA) yönetimindeki merkezi bir veri tabanına kaydettirmeleri gerekmektedir.
Ayrıca bu ürünlerin pazara sunulabilmesi için, ihtiyaç duyulması halinde, çeşitli testlerin gerçekleştirilmesi ve söz konusu Kurum tarafından ruhsatlandırılması zorunlu bulunmaktadır.

Maddenin üretimi/ithalatı AB' nde yerleşik bir firma başına yılda;

1 tondan az tescile tabi değil,

1 - 100 ton tescile tabi,

100 - 1000 ton değerlendirmeye tabi,

1000 tondan fazla veya tehlikeli maddeler ruhsata tabi.

İnsan sağlığının ve çevrenin korunmasının hedeflendiği söz konusu REACH tüzüğü, hem kimyasallardan kaynaklanan risklerin yönetiminde, hem de üretilen kimyasal maddeler hakkında sağlıklı bilgilerin sağlanması konusunda, endüstriye büyük sorumluluklar ve yüksek maliyetler yüklemektedir.

REACH Tüzüğünün, Türkiye'nin henüz AB'ye üye olmamasından dolayı, yurtiçi kimya üretimimize kısa vadede doğrudan bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak ülkemizden AB' ye yapılacak kimyevi madde ihracatında, ihracatçı firmalarımızın REACH Tüzüğünün öngördüğü şartlarda üretim yapmaları ve ürünlerini Avrupa Kimyasallar Kurumu' na tescil ettirmeleri gerekmektedir. Öte yandan, AB'ye tam üye olmamız durumunda, REACH kapsamındaki düzenlemelerin kimya sektörümüzün tüm üretim faaliyetlerinde uygulanması zorunlu hale gelecektir.


Var olan durum ve olası önemli sorunlar:


REACH düzenlemesi 1 Haziran 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Ancak 1 Haziran 2007'den 1 Haziran 2008'e kadarki süreçte resmi olarak gerçekleştirilmesi gereken bir yükümlülük yer almamıştır. Fiili ilk resmi uygulama 1 Haziran 2008 - 1 Aralık 2008 tarihleri arasında yer almakta olan "ön kayıt" sürecidir. Bilindiği üzere, REACH kapsamında kimyasalların tescil edilmesi süreci 2018 yılına değin sürecektir. Ön kayıt yapılması yoluyla, 2018 yılına tescil yapılması gereken maddelerin AB pazarına satışına ara verilmeden devam edilmesi mümkün olacaktır.

REACH sistemi, AB'de üretilen ve AB'ye, AB üyesi olmayan ülkelerden ithal         edilen kimyasalları düzenlemektedir. AB, bu süreçte sadece AB'de yerleşik    özel / tüzel kişileri muhatap kabul etmekte, AB dışı üreticileri (non-EU      manufacturer) ise doğrudan muhatap kabul etmemektedir. Türkiye'deki             üretici/ihracatçı firmalar REACH sistemine göre "AB dışı üretici" (non - EU manufacturer) sınıfındadır. Bu bağlamda yerli firmalarımızın AB'ye doğrudan        başvurmaları mümkün olmamaktadır. Firmalarımızın AB'ye ihracat yapabilmeleri için iki seçenek vardır:

Birincisi , AB'de yerleşik bir ithalatçı, Türkiye'den ithalatını yaptığı maddeleri bizzat kendisi REACH sistemine kaydedecektir. Bu durumda ithalatçının sorumluluğu herhangi bir AB'li üretici ile aynıdır. İthalatçı firmanın Türk üretici/ihracatçı adına kayıt dosyasını hazırlayıp Avrupa Kimyasallar Kurumu'na (ECHA) sunması için gerekli tüm veriler Türk firmasınca ithalatçı firmaya verilecektir. Bu seçeneğin önemli bir olumsuz yanı ithalatçının maddeye/formülasyona ilişkin tüm bilgileri elde edebilmesidir. Öte yandan, ithalatçıların tescil işlemini (tescil ve bürokrasi sürecinin uzunluğuna bağlı olarak) kendi üzerlerine almak konusunda isteksiz davranmaları söz konusu olabilir.

İkinci seçenek ise Türk üretici/ihracatçılarının AB' nde yerleşik gerçek ya da tüzel bir kişi olan tek temsilci (only representative) atamalarıdır. Tek temsilci ECHA'nın ve sistem içerisinde yer alan diğer AB kurumlarının tek muhatabı konumundadır. AB kurumları Türk firmalarla REACH sürecine ilişkin resmi ilişki içerisinde bulunmayacaklardır. Tek temsilci ihraç edilmek istenen maddeleri ECHA'ya kaydettirecek ve REACH kapsamında tek sorumlu olacaktır. Bu durumda ithalatçı firma alt kullanıcı (downstream user) konumunda olup, Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi (KGD), Kimyasal Güvenlik Raporu (KGR), Edinim Kurguları (MS), Güvenlik Bilgi Formu (GBF) vb. rapor, belge ve verileri, kendisi hazırlamak yerine, tek temsilciden talep edecektir.

Firmalarımızın Dikkat Etmesi Gereken Konular ve Öneriler:


  • 1 Haziran ile 1 Aralık 2008 tarihleri arasında yer alan ön kayıt aşamasının kaçırılmaması gerekmektedir. Ön kayıt yaptırılan kimyasallar (substance), 2018 yılına dek sürecek olan tescil altına alma ve ruhsat verme sürecine ilişkin geçiş süresinden yararlanabilecek ve AB pazarına sunulmaya devam edilebilecektir. Bu süre içerisinde kimyasal maddelerin ön kaydının yaptırılma-ması, maddelerin AB pazarına sürülebilmesi için tüm tescil süreçlerinin ta-mamlanmasını zorunlu kılacak ve 2018 yılına kadarki geçiş sürecinden yararlanamama sonucu doğuracaktır.

  • En kısa zamanda, firmalarımızın kullandıkları maddelerin bir tescil envanteri çıkarılmalıdır. Söz konusu madde envanteri, firmalarımızın ön kayıt ve tescil  dosyalarının hazırlanmasında firmalarımıza kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca firmaların REACH ile ilgili bir sorumlu personel atamaları ve REACH' e ilişkin yükümlülük ve gelişmeleri yakından izlemeleri gerekmektedir.

  • Firmalar işkolu dernekleri çatısı altında, işkolu temelinde REACH uyumluluk çalışmaları yapmalıdır. Dernekler, üyeleri adına REACH sistemine tescil yaptıramasa bile, tescil dosyalarının hazırlanmasında ve sürece ilişkin etkinliklerin eşgüdümünde değerli katkılar sağlayabilirler.

  • REACH sistemine tescil sırasında, birçok farklı firmamız tarafından ihraç edilecek olan "aynı maddeler" için benzer teknik dosyaların hazırlanması önemli bir emek kaybı ve maliyete neden olacaktır. Aynı maddelere ilişkin dosyaların tekrar tekrar hazırlanmaması amacıyla aynı işkolundaki firmalarımız arasında işbirliği ve bilgi alışverişi önem arz etmektedir. SIEF (Substance Information Exchange Forum - Madde Bilgisi Paylaşım Forumu) aracılığıyla farklı firmalar tarafından üretilen aynı maddeler için jenerik dosyaların hazırlanması ve REACH başvurularında ortak hareket edilerek maliyet ve zaman kaybının en aza indirilmesi mümkün olabilir.Yorum eklemek için üye girişi yapmalısınız.