Projeler - Tezler

Kimya Mühendisliği konularında hazırlanmış bitirme ödevlerinizi, yüksek lisans ve doktora tezlerinizi, herhangi bir konu hakkındaki proje çalışmalarınızı burada yayımlayabilirsiniz.

Documents

pdf Bor Nitrür Üretimi Popular

By 901 download

Bu projede bor nitrürün ve elmastan sonra ikinci en sert malzeme olarak bilinen kübik bor nitrürün araştırılması yapılmıştır.

pdf Bor ve Bor Ürünleri Popular

By 1098 download

Download (pdf, 423 KB)

borveurunleri.pdf

200’den fazla bor türevi 250 dolayındaki kullanım alanında farklı amaçlar için kullanılmaktadır. Bor ürünleri ham bor, rafine bor ve uç ürünler şeklinde 3 gurupta sınıflandırılmış ve bu ürünlerin kullanım alanları bu araştırmada belirtilmiştir. Bor ürünlerinin en çok kullanıldığı alanlar arasında cam ve cam elyafı, deterjan, tekstil, tarım, metalürji ve kimya sanayi başta gelmektedir.

Karbon içerikli yakıtların çevre kirliliği yaratmasına karşı alternatif yakıt sistemleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda hidrojen yakıt sistemlerinin temiz, verimli ve güvenilir olduğu görülmüştür. Ancak aşılabilir bir çok problemin yanı sıra
depolama problemi, hidrojen yakıtlı araç üretiminin önünde en büyük engeli teşkil etmektedir. Bu çalışmada Millenium Cell tarafından geliştirilen hidrojen yakıtlı sistemlerin önündeki engeli ortadan kaldıran yaklaşım ele alınmaktadır. Sodyum bor hidrür kullanılarak depolama probleminin ortadan kaldırıldığı sistem detayları ile anlatılmaktadır.

Gönderen: Dilge Öncel

pdf Borik Asit Üretimi Popular

By 1059 download

Borik Asit [B(OH)3 ya da H3BO3], sayısız sanayi dalında kullanılan bir bor ara ürünüdür. Tekstil, kozmetik, cam, sır sanayi dalları başta olmak üzere dünyada yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Türkiye’de Eti Bor AŞ. tarafından üretilen borik asit üretimi için birçok metot vardır. Burada ham ve rafine bor ürünlerinin genel özellikleri dışında, borik asit üretimi için beş yöntem ele alınmıştır. Bu yöntemler; Uleksit mineralinden HCl kullanılarak, Tinkalden H2SO4 kullanılarak, Kolemanitten H2SO4 ile, yine Tinkalden nitrik asit (HNO3 ) kullanılarak
ve Elektroliz metodu ile Borik Asit üretim metotlarıdır. Türkye’de kullanılan borik asit üretim yönetmi ise, kolemanit yöntemi olduğu için, bu yöntem üzerine durulmuştur. Önceleri Tinkalden üretim yapılmakta olmasına karşın, bu yöntemden, pek ekonomik bulunmadığı için vazgeçilmiştir.

Gönderen: Beyhan Kılıç

pdf Boya Teknolojisi Popular

By 1712 download

Boyalar çok değişik türler ve özelliklere sahiptirler. Özelliklerine ve amaca göre çok farklı uygulama alanları vardır. Renk verici olmanın yanı sıra, örtücü ve buna bağlı olarak da koruyucu özelliklere sahiptirler.

Koruyuculuk boyanın dıştan gelen nem, su ,atmosfer kirliliği, agresif kimyasallar ve diğer tahribat unsurlarına dayanımı anlamını taşımaktadır.Ancak bu özellikteki boyalar, tatbik edilmiş oldukları yüzey ve malzemeyi de bu türdeki etkilerden koruyabilirler. Boyaların koruyuculuğu büyük ölçüde kendi karışım kompozisyonuna, özelliklerine olduğu kadar da, özellikle kalınlığına da bağlıdır. Ayrıca zararlı etkenlerin şiddeti , tekrarlanma sıklığı gibi hususlar da doğal olarak büyük önem taşımaktadır.Özel amaçlarla, belirli ortam koşullarında kullanılacak boyaların, karışım kompozisyonunda öngörülen dayanımını iyileştirici değişikliklerde  yapılmaktadır.

Gönderen: Esra Turunç

pdf Büyükbaş Hayvan Gübresinden Biyogaz Üretimi Popular

By 682 download

Download (pdf, 643 KB)

buyukbas_hayvan_gubresinden_biyogaz_uretimi_ct.pdf

Bu proje kapsamında biyogaz üretim mikrobiyolojisi, üretimde kullanılan rektörler ve süreçleri etkileyen faktörler ayrıntılı olarak araştırılmış, daha sonra büyükbaş hayvan gübresinden biyogaz eldesi incelenip son kısımda da literatür araştırması yapılıp, konu
ile ilgili yapılan deney şartları ve sonuçları göz önünde bulundurularak ; büyük baş hayvan gübresinden biyogaz üretimi için gerekli olan şartlar seçilmiştir.

Gönderen: Ceyda Tokel

pdf Cement Production Process Popular

By 310 download

Download (pdf, 809 KB)

cement_production_process.pdf


Gönderen: Vedat Yılmaz

pdf Ceramik Tile Production Popular

By 223 download

Download (pdf, 228 KB)

CeramikTileProduction.pdf

Gönderen: Ayça Demircan

pdf Chemcad'de Termodinamik Uygulamalar Popular

By 930 download

Termodinamik enerjinin bilimi olarak tanımlanabilir. Termodinamiğin birinci yasası, enerjinin korunumu ilkesini ifade eder ve enerjinin termodinamikle ilgili bir özellik olduğunu vurgular. Termodinamiğin ikinci yasası, enerjinin miktarının yanında niteliğinin de dikkate alınması gerektiğini ortaya koyar ve doğadaki değişimlerin enerjinin niteliğini azaltan yönde gerçekleştiğini belirtir.

pdf Chocolate Prodution Process Popular

By 449 download

Download (pdf, 304 KB)

ChocolateProdutionProcess.pdf

Gönderen: M.Ali Yılmaz

pdf Çimento Üretimi Popular

By 1576 download

Download (pdf, 790 KB)

Cimento_Uretimi.pdf

Çimento, esas olarak, doğal kalker taşları ve kil karışımının yüksek sıcaklıkta ısıtıldıktan sonra öğütülmesi ile elde edilen hidrolik bir bağlayıcı malzeme olarak tanımlanır. Çimento hidrolik maddelerin en önemlisidir. Yapı gereçleri arasında çok kullanılır. Özellikle son yıllarda beton inşaatının ilerlemesi sonucu çimento tüketimi çok artmıştır. Doğada bulunan killi kalkerin pişirilmesi ile ‘doğal çimento’ elde edilir.Kalker ve kil ayrı ayrı alınıp (silis+alümin+demiroksit) karıştırılarak pişirilirse ‘yapay çimento’ elde edilir.

pdf Çok Bileşenli Kesikli Distilasyon Popular

By 826 download

Özel kimyasalların üretimi kesikli proses tesislerini vurgularken, kesikli distilasyon kolonlarının tasarımı için gerekli hızlı –çabuk kullanılan- metotlar daha da önem kazanmaktadır. Kesikli distilasyonun kararsız hal ve lineer olmayan durumları (temel ve
çok basit sistemler dışında) analitik tasarım formüllerinin çıkarımını zorlaştırmaktadır.

Bu çalışma hem iki bileşenli hem de üç bileşenli kesikli distilasyon kolonları için gerekli metodu sunmaktadır. Tasarım korelasyonları, verilen ayırım için optimum raf sayısı ve optimum riflaks oranını okumak için verilmektedir: Özelleştirilmiş relatif uçuculuk, ürün
saflıkları, enerji tutarı, yapım malzemesi gibi.

pdf Çok Bileşenli Sistemlerin Distilasyonu Popular

By 815 download

Download (pdf, 762 KB)

cok_bilesenli_sistemlerin_distilasyonu.pdf

pdf Deniz suyundan ters osmozla içme suyu üretimi Popular

By 918 download

document Deterjan Teknolojileri Popular

By 1362 download

Download (doc, 1 MB)

DETERJANLAR.doc

Büyük hacimlerde yüzey aktif organik bileşikler veya surfaktanlar (yüzey aktif maddeler  (surface-active agents) teriminin kısaltılmış şekli) sa­bun ve deterjan üretiminde kullanılırlar. Lineer alkil benzen sulfonat (LABSA) ve yağ alkolü sülfatı, bunlara örnek oluştururlar ve yüz milyonlarca kilo üre­tilirler. Aynı durum, sabunların ana maddesi olan, yağ asidleri için de doğ­rudur. Bu amaçla oleum, sud kostik, çeşitli sodyum fosfatlar ve ürün ağırlı­ğının % 3 veya daha azını oluşturan, çok sayıdaki katkı maddelerin büyük bölümü satın alınır

Gönderen: Mehmet Ali Yılmaz


pdf Dizel Motoru Yakıtından Beklenen Özellikler Popular

By 371 download

Download (pdf, 477 KB)

dizel_motoru_yakiti.pdf

Dizel yakıtların özgül ağırlıkları ekseriya 0.815 ile 0.934 arasındadır.Uygunluğu sebebiyle API gravite skalası da kullanılmaktadır.Bu skalaya göre hafif ürünler daha yüksek numaralara sahip destile dizel yakıtları ise 25-45 API arasındadır. Bakiye dizel yakıtları 0-25 API gravitesi arasında oldukları halde,
umumiyetle 12 den hafif veya 8 API den ağırdır.Böylece API skalasında 10 API ye sahip olan suyun santrifujla ayrılması mümkündür.

document DOĞRUDAN ALKOL YAKIT HÜCRELERİ İÇİN ELEKTROKATALİZÖR SENTEZİ

By 1 download

Download (docx, 686 KB)

DOĞRUDAN ALKOL YAKIT HÜCRELERİ İÇİN ELEKTROKATALİZÖR SENTEZİ.docx

pdf Dolgulu Kolon Tasarımı Popular

By 1111 download

Download (pdf, 710 KB)

Dolgulu_Kolon_Tasarimi.pdf

pdf Ekstremofil Mikroorganizmalar Popular

By 201 download

Download (pdf, 544 KB)

Ekstremofil_Mikroorganizmalar.pdf

Bu çalışmanın amacı ekstrem koşullarda büyüyen bir halofilik ve bir termofilik mikroorganizmanın farklı koşullara adaptasyonlarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda termofilik Thermus thermophilus HB27’nin farklı sıcaklıklarda büyümesi incelenecektir ve büyüme ile kullanılan glukoz ve oluşan asetik asit konsantrasyonları tespit edilecektir. Çamaltı tuzlasından izole edilmiş ve Halomonas türü olarak belirlenmiş halofilik bir mikroorganizmanın farklı tuz konsantrasyonlarında hücrelerin oksijen tüketim hızları (Qo2X) ve kütle transfer katsayıları (kLa) hesaplanacaktır. Hücrelerin büyümeleri için kullandıkları karbon miktarı (glukoz) ve hücreler büyürken salgıladıkları asetik asit ile ilgili sonuçlar da metabolizma akı analizi hesapları için değerlendirilecektir. Genel olarak akı analizi ile bulunan sonuçlar ekstrem koşullarda yaşayan mikroorganizmaların dış koşullar değiştiğinde enerji kullanımlarını nasıl idare ettikleri konusunda fikir verebilmektedir.

pdf Endüstriyel Gazlar Popular

By 588 download

Download (pdf, 341 KB)

endustriyelgazlar.pdf

Endüstriyel gazlar, ekonomimizde çeşitli ve önemli işler görmektedir. Bir kısmı, diğer kimyasal maddelerin üretimi için ham maddedir. Bu durum oksijen, azot ve hidrojen için özellikle doğrudur.  Azot,  yağların acımasına sebep olan kimyasal reaksiyonu azaltarak, konserve edilmiş yiyecek maddelerinin tad ve lezzetlerini korumalarını sağlar.Oksijen ve helyum gibi bir kı­sım gazlar, önemli ilaçlardır. Bununla birlikte bu gazların pek çoğu, sıvı ve katı halde bile, buharlaşma ile ısı absorplayarak, iş yaparak veya eriyerek, soğukluk oluşturmada yaygın kullanım alanı bulurlar.

Gönderen: Özlem Ataç

pdf ENZİM KİNETİĞİ MODELLEMESİ Popular

By 452 download

Download (pdf, 725 KB)

enzim_kinetigi_modellemesi.pdf

ÖZET

Enzimler canlılar üzerinde büyük önem taşıyan doğal katalizörlerdir. Enzimler, canlı için yaşamsal önemi olan pek çok fonksiyonun kontrolünde rol alırken, bir yandan da organizmada hemen hemen bütün kimyasal tepkimelere katılarak, oluşumlarını inanılmaz boyutlarda hızlandırırlar. İşlem sonunda, tepkimeye girdikleri ilk hallerinde tepkimeden çıkarlar. Bu nedenle, her enzim bir biyokatalizördür. Bu çalışmada enzim kinetiğini daha iyi yorumlayabilmek için önce enzim yapısı ve çalışma şekli tanımlanmıştır.

Enzim miktarları, substrat konsantrasyonları ve buna karşılık gelen reaksiyon hızları arasındaki ilişki incelenerek farklı modellemeler arası kıyaslamalar yapılmıştır.Enzimlerin aktivite tayin yöntemleri de belirtilerek endüstride de çok yaygın kullanım alanı olan enzim inhibisyonu ele alınmıştır.